گرامر زبان اسپانیایی

تدریس خصوصی اسپانیایی-گرامر

تدریس خصوصی اسپانیایی در کنار زبان انگلیسی از جهاتی اهمیت بسیاری دارد. چرا که این زبان به عنوان دومین زبان در ایالات متحده آمریکا از نظر جمعیت محسوب می شود و از طرفی کشورهای آمریکای لاتین نیز که به این زبان تکلم می کنند، بخش مهمی از فرهنگ، اقتصاد و جامعه این قاره را تشکیل می دهند.

اسپانیایی که یک زبان لاتین محسوب می شود، همراه با زبان های دیگر از جمله پرتقالی و فرانسوی در طول قرن ها رشد کرده و در حال حاضر یکی از مهم ترین زبان های زنده در دنیا است.

در این قسمت تلاش شده است که بخش هایی از گرامر آن زبان که در طی تدریس خصوصی اسپانیایی در موسسه پروژه پایا آموزش داده می شود در حوزه های مختلف بررسی شود.

پر واضح است که ارائه تمام بخش های گرامری این زبان در ده ها صفحه و مقاله نیز غیرممکن است و از طرفی باید در نظر داشت که بسیاری از بخش های گرامر آن با زبان فارسی قابل مقایسه نیست و نمی توان برای آن ها معادل خاص و مشخصی پیدا کرد.

نکته دیگر طرز تلفظ لغات و کلمات این زبان است که در هر یک از کشورهای آمریکای لاتین (به صورت کلی) متفاوت از سایر کشورها تلفظ می شوند.

به منظور پرهیز از تلفظ اشتباه، از نوشتن طرز تلفظ فارسی کلمات خودداری شده است.

 1. جنسیت در کلمات اسپانیایی:

هر کلمه در زبان اسپانیایی مانند برخی زبان های دیگر از جمله آلمانی و فرانسوی یا مذکر محسوب می شود یا مونث. تشخیص این که کدام کلمه مذکر است یا مونث گاهی دشوار به نظر می رسد، اما می توان این مشکل را تا حدودی با استفاده از برخی نشانه ها برطرف کرد:

(دقت کنید که برای کلمات مونث از حرف معین La و برای مذکر از حرف معین El استفاده می شود)

 1. الف. به صورت کلی هر کلمه ای که به حرف O ختم می شود، مذکر است. توجه داشته باشد که استثناهایی نیز وجود دارند:
el gato گربه نر
el perro سگ نر
el chico پسر
 1. ب. به صورت کلی هر کلمه ای که به حرف A ختم می شود، مذکر است. توجه داشته باشد که استثناهایی نیز وجود دارند:
la gata گربه ماده
la perra سگ ماده
la chica دختر
 1. پ. کلماتی که به dad, -tude, -sion, cion, umbre ختم می شوند، مونث محسوب می شوند:

La cantidad

La comunicación

استثناها در تدریس خصوصی اسپانیایی هم مانند عموم زبان ها اهمیت دارند که در زیر به برخی از آن ها اشاره شده است:

la foto la moto el idioma
la mano la radio el mapa
 1. ضمایر فاعلی:

مانند سایر زبان ها ضمایر فاعلی استفاده می شوند و مانند زبان فارسی برای اشاره به حالت مخاطب به صورت رسمی نیز ضمیر خاصی وجود دارد:

Nosotros     ما Yo                من
Vosotros     شما Tú                 تو (غیررسمی)
Ellos / Ellas   آنها (مذکر/مونث) Él / Ella         او (مونث / مذکر)
Ustedes       شما (جمع/ رسمی) Usted           شما (مفرد/ رسمی)

باید دقت کرد که صحبت کردن به صورت رسمی تنها مختص بخش های اداری یا دولتی نیست و حتی زمانی که در یک کارگاه با یک فرد صحبت می شود، اغلب از ضمیر رسمی استفاده می شود.

 1. ضمیر مفعولی مستقیم:

این ضمیر در فارسی همواره با «را» مشخص می شود. باید دقت کرد که ضمیر مفعولی مستقیم را با متمم یا سایر موارد اشتباه نگیریم.

Nos     ما را Me                من را
os     شما را Te                 تو را
los / las   آنها (مذکر/مونث) Lo / La         او را (مونث / مذکر)

مثال:

Su hermana tiró la pelota                                                      خواهرش توپ را پرتاب کرد.

می توان این جمله را به صورت زیر بازنویسی کرد:

Su hermana la tiró.                                                               خواهرش آن را پرتاب کرد.

به صورت مشخص کلمه «توپ» با ضمیر مناسب جایگزین شده است.

مثال های بیشتر:

تو را دوست دارم Yo te quiero.
او را میبیند. Ël la ve.
منوئل آن را دارد. Manuel la tiene.

استفاده از ضمایر در زمان صرف فعل ها به صورت های مختلفی درمی آید که به دلیل خارج شدن از بحث اصلی، از آوردن این مطالب در این بخش خودداری شده است. لازم به ذکر است، در طی تدریس خصوصی اسپانیایی و همچنین کلاس های نیمه خصوصی تمامی مطالب مهم و با ارزش، متناسب با خواسته فراگیر، آموزش داده می شوند.

 1. ضمیر مفعولی غیرمستقیم:

این ضمیر که در فارسی بیشتر به صورت متمم معرفی می شود، اکثرا به همراه «به، از، با، برای، از بهر، …» می آید.

Nos   به ما Me   به من
Os     به شما Te     به تو
Les   به آن ها (مذکر/ مونث)، به شما Le     به او (مذکر/ مونث)، به شما

مثال:

Le tiró la pelota a Manuel                                             توپ را برای منوئل پرتاب کرد.

Me compró una rosa a mi.                                       برای من یک گل رز خرید

بدیهی است که استفاده از این ضمایر در حوزه فعل هایی انجام می شوند که نیاز به مفعول غیرمستقیم دارند.

همچنین حالت های مختلفی از آوردن ضمیر مفعلوی مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد که در بخش های بعدی به آن ها پرداخته خواهد شد.

 1. صفات مالکیت:

برای نشان دادن مالکیت، زمانی که یک اسم در جمله وجود دارد، از صفت مالکیت استفاده می شود.

باید در نظر داشت که در اسپانیایی، زمانی که اسم به صورت جمع باشد، صفت نیز به صورت جمع می آید.

Nuestro(s), Nuestra(s)   مال ما Mi(s)   مال من
Vuestro(s), Vuestras(s)   مال شما Tu(s)   مال تو
Su(s) مال آن ها Su(s)   مال او

مثال:

Nuestros libros, Nuestro libro کتاب ما، کتاب های ما Mis libros, Mi libro کتاب من، کتاب های من
Vuestras casas, Vuestra casa خانه شما، خانه های شما Tus casas, Tu casa   خانه من، خانه های تو
Sus ideas, Su idea                 ایده او، ایده های او Sus manos, su mano   دست او، دست های او

Mi amiga colombiana es guapa                                             دوست کلمبیایی من زیبا است.

 1. ضمایر مالکیت:

از ضمایر مالکیت زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم اسم را تکرار نکنیم.

در زبان اسپانیایی ضمایر مالکیت همراه با حرف معین آورده می شوند.

Las mías   مال من (جمع) Los míos   مال من (جمع) La mía   مال من (مفرد) El mío   مال من (مفرد)
Las tuyas   مال تو (جمع) Los tuyos مال تو (جمع) La tuya   مال تو (مفرد) El tuyo   مال تو (مفرد)
Las suyas مال او (جمع) Los suyos مال او (جمع) La suya مال او (مفرد) El suyo   مال او (مفرد)
Las nuestras مال ما (جمع) Los nuestros مال ما (جمع) La nuestra مال ما (مفرد) El nuestro مال ما (مفرد)
Las vuestras مال شما (جمع) Los vuestros مال شما (جمع) La vuestra مال شما (مفرد) El vuestro مال شما (مفرد)

مثال:

Tu coche es mejor que el mío   ماشین تو از مال من بهتر است.

No tengo mi celular, ¿Puedo usar el tuyo? موبایلم همراهم نیست. آیا می توانم از مال تو استفاده کنم؟

لازم به ذکر است که در زبان اسپانیایی برخلاف زبان فارسی حالت جمع در ضمایر و صفات مالکیت وجود دارد.

 1. ضمایر مفعولی (ضمایر پس از حروغ اضافه):

در تدریس خصوصی اسپانیایی پس از ضمایر مالکیت به ضمایر فاعلی می رسیم که پس از حروف اضافه آورده می شوند.

 1. الف. زمانی که ضمایر فاعلی « Yo من» و « Tú تو» پس از حرف های اضافه «de» و «para» به صورت «mí» و «ti» نوشته می شوند:

Mi madre siempre habla de mí. مادرم همیشه درباره من حرف می زند.

Este regalo es para ti. این هدیه برای تو است.

 1. ب. اگر ضمایر ذکر شده در بخش الف به همراه حرف اضافه «con» بیایند، به صورت «conmigo» و «contigo» نوشته می شوند. به عبارت دیگر :

con + yo = conmigo, con + tú = contigo

¿Quieres hablar conmigo? آیا میخواهی با من حرف بزنی؟

Ellos van contigo. آن ها با تو می آیند.

سایر ضمایر هنگام استفاده از حروف اضافه تغییری نمی کنند.

مثال:

Me fui allí con ella.                                   با او به آن جا رفتم.

¿Quiere ir con nosotros?                         آیا می خواهد با ما بیاید؟

¿Este regalo es de vosotros?                    آیا این هدیه از طرف شما است؟

 1. صفات توصیفی:

همان گونه که از اسم این نوع صفت مشخص است، یک اسم را توصیف می کنند. در این زبان تمامی صفات و کلمات باید از نظر تعداد و جنسیت با هم مطابقت داشته باشند.

نکته قابل توجه آن است که در زبان اسپانیایی مانند زبان فارسی، نخست اسم و سپس صفت آورده می شود.

Un chico alto             یک پسر قدبلند

Una chica alta           یک دختر قدبلند

گاهی نیز مانند زبان فارسی نیاز است که صفت به صورت جداگانه آورده شود:

Él chico es alto.                                   پسر قدبلندی است.

همچنین صفاتی که به حرف e یا –ista ختم می شوند، تنها از نظر تعداد با اسم خود مطابقت می کنند و از نظر جنسیت تغییری نمی کنند.

Su abuelo es interesante.   پدربزرگش (آدم) جالبی است. (مذکر)

Su abuela es interesante.   مادربزرگش (آدم) جالبی است. (مونث)

Mi amigo es idealista.       دوستم ایده آلیست است. (مذکر)

Mi amiga es idealista.       دوستم ایده آلیست است. (مونث)

در صورت ادامه گام به گام با سلسله آموزش های ما با روند تدریس خصوصی اسپانیایی در موسسه ما آشنا خواهید شد.

۸.الف. برای جمع بستن صفاتی که به حرف e ختم می شوند، کافی است که یک s به آخ آن ها بیافزاییم:

Allí están los niños grandes.     آنجا بچه های بزرگی هستند.

۸.ب. باید دقت کرد که برای جمع بستن صفاتی که به یک حرف بی صدا ختم می شوند، باید es را به انتهای آن ها بیفزاییم:

Los niños son felices.     بچه ها شاد هستند.

۸.پ. همچنین صفاتی که به حرف z ختم می شوند، مانند مثال قبل به هنگام جمع بسته شدن، به ces تبدیل می شوند:

Feliz شاد (مفرد) ، Felices (جمع)

۸.ت. صفاتی که به ín ، or یا on ختم می شوند، برای تبدیل شدن به مونث، کافی است که حرف a را در انتهای آن ها قرار دهیم:

Mi amigo es trabajador.

Mi amiga es trabajadora.

Mis hermanos son trabajadores.

Mis hermanas son trabajadoras.

Manuel es cabezón.

María es cabezona.

به صورت مشخص حالت های دیگری برای صفات وجود دارد که به دلیل طولانی شدن مبحث، از آوردن آن ها خودداری شده است.

۹.حروف اضافه اصلی:

به معلمان و مدرسان در تدریس خصوصی اسپانیایی توصیه می شود که از حروف اضافه غافل نشوند. چرا که مانند هر زبان دیگر از حروف اضافه برای نشان دادن ساعت، مسافت، افراد و غیره استفاده می شود.

a به، در desde از detrás de پشت
ante قبل از en در، داخل según براساس
bajo زیر entre میان sin بدون
con با hacia تا sobre درباره، بالای
contra در برابر hasta تا tras پشت
de از por برای para برای

۹.الف. تفاوت های زیادی میان Por و Para وجود دارد که در بخش های آینده به این موارد خواهیم پرداخت.

۹.ب. حرف اضافه a برای اشار به نقل مکان و همچنین ارتباط دو فعل (در موارد خاص) و همچنین برای نشان دادن هدف به کار می رود:

Fue a España. به اسپانیا رفت.

Va a bailar un poco. می خواهد کمی برقصد.

۹.ب. برای افراد (در زمانی که مفعول مستقیم هستند) از حرف a استفاده می کنیم:

¿Conoces a Manuel? آیا مانوئل را می شناسی؟

۹.پ. گفتن ساعت نیز با استفاده از همین حرف اضافه صورت می گیرد:

Estamos a domingo.                     یکشنبه است.

Iremos a su casa a las seis.             ساعت شش به خانه او می رویم.

موارد استفاده از حرف اضافه de :

الف. مالکیت:

El café de Manuel               قهوه مانوئل

ب. گفتن اصلیت:

Soy de Irán.                        اهل ایران هستم.

پ. گفتن دلیل یا سبب کاری:

Estoy cansado de estudiar.   از مطالعه خسته شدم.

ت. ارتباط دادن دو اسم:

El vaso de agua                    لیوان آب

ث. کاربرد اصطلاحی:

De ahora en adelante از         الان به بعد

موارد استفاده en :

الف. نشان دادن مکان:

Manuel está en la casa.         مانوئل در خانه است.

ب. نشان دادن زمان:

Fui a Irán en verano.             در تابستان به ایران رفتم.

پ. نشان دادن روش انجام کار:

Ella vino aquí en tren.         او با قطار به اینجا آمد.

ت. استفاده در اصطلاحات روزمره:

En serio                             جدا، به صورت جدی

En verdad                           در حقیقت

به دلیل زیاد بودن حروف اضافه و وسیع بودن موارد استفاده هر کدام، در بخشی جداگانه، به آن ها خواهیم پرداخت.

عموما در تدریس خصوصی اسپانیایی در مجموعه ما نیز به این بخش جداگانه پرداخته می شود.

 1. صفات اشاره:

برای اشاره کردن به یک یا چند نفر یا شئی در زبان اسپانیایی از صفات زیر استفاده می کنیم:

مذکر este (این) estos (این ها)
مونث esta (این) estas(این ها)

مثال:

Esta clase es mi favorita.     این کلاس مورد علاقه من است.

Este es mi amigo.               این دوست من است.

 1. الف. زمانی که شئی یا شخص چندان به گوینده عبارت نزدیک نباشد، از صفات زیر استفاده می شود:
Masculine ese (این) esos (این ها)
Feminine esa (این) esas (این ها)

Quiero comprar esa camisa می خواهم این پیراهن را بخرم.

۱۰.ب. برای اشاره به دور از صفات زیر استفاده می کنیم:

Masculine aquel (آنجا-مفرد) aquellos (آنجا-جمع)
Feminine aquella (آنجا-مفرد) aquellas (آنجا-جمع)

Aquel chico es muy guapo. آن پسر بسیار خوش تیپ است.

آرزومندیم مطالب آموزشی ارائه شده در این بخش مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. با انتخاب موسسه پروژه پایا جهت تدریس خصوصی اسپانیایی و انگلیسی در کوتاه ترین زمان به بالاترین تسلط دست پیدا خواهید نمود.

83 پاسخ ها
 1. مهران
  مهران گفتند که :

  سلام خسته نباشید
  واقعا لذت بردم از مطالب زیباتون… یکی از سخت ترین کارها به نظرم یادگیری زبان اسپانیایی بود که با خوندن مطلب جذاب و روان شما بسیار مشتاق به یادگیری شدم و به نظرم اگه تلاش کنم خیلی هم کاره سختی نیست.

  پاسخ دادن
 2. سارا خواجه وند
  سارا خواجه وند گفتند که :

  سلام
  من وقتی آهنگ اسپانیایی گوش میکنم تشخیص لغات خیلی برام ملموس نیست و اذیت میشم… برای درک و تشخیص بهتر تلفظ چیکار باید کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ دادن
  • سعید
   سعید گفتند که :

   با سلام
   یادگیری هر بخش از زبان بستگی به شرایط فرد و سطح زبان اولیه وی دارد.
   بخش گرامر معمولا بین یک الی دو سال زمان میبرد.
   باید در نظر داشت که منظور از گرامر در این پاسخ، تمام گرامر به صورت نرمال است.

   پاسخ دادن
  • سعید
   سعید گفتند که :

   با درود
   موسسه پروژه پایا در حال حاضر بر تدریس خصوصی انگلیسی و تدریس خصوصی اسپانیایی تمرکز دارد. در صورتی که زبان های دیگر افزوده شوند، حتما از طریق سایت به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

   پاسخ دادن
  • سعید
   سعید گفتند که :

   با سلام و درود
   تمییز دادن لهجه آمریکایی و انگلیسی را نمیتوان به صورت نوشته توضیح داد، اما باید در نظر داشت که شماری از کلمات وجود دارند که در انگلیس و کشورهای مستعمره آن به یک صورت معنا می شوند و در آمریکا کاربرد ندارد و بلعکس.

   پاسخ دادن
  • سعید
   سعید گفتند که :

   با سلام و درود فراوان
   منابع تدریس همان کتاب هایی هستند که در بازار موجودند اما، منبع اصلی تجربه اساتید و استفاده از آن در جلسه های تدریس خصوصی انگلیسی و تدریس خصوصی اسپانیایی هستند.

   پاسخ دادن
  • سعید
   سعید گفتند که :

   با سلام و درود
   به وضوح امکان ارائه توضیحات کامل در جزوه های گرامری وجود ندارد و تلاش شده است مطالب مهم و کلیدی آورده شوند.
   امیدواریم در جزوه ها و فایل های صوتی، این مشکل برطرف شود.

   پاسخ دادن
  • سعید
   سعید گفتند که :

   با سلام
   نخست باید لهجه های مختلف را از هم تشخیص دهید و سپس، در صورتی که از نظر گرامری و سایر موارد مشکلی نداشته باشید به تمرین بپردازید.

   پاسخ دادن
  • سعید
   سعید گفتند که :

   با سلام و درود
   اگر فرصت در اختیار داشتیم بسیار مسرور میشدیم اما، متاسفانه فقط به اندازه ای که پاسخ مختصری به کامنت ها داده شود زمان وجود دارد.

   پاسخ دادن
  • سعید
   سعید گفتند که :

   با سلام و درود
   کتاب های رفع اشکال در بازار فراوان هستند اما، به صورت کلی امکان نام بردن کتاب خاصی وجود ندارد زیرا، مشخص نیست شما در چه بخش هایی دچار مشکل شده اید. نخست حوزه مشکلات خود را مشخص کنید و سپس به دنبال کتاب مناسب برای آن بگردید.

   پاسخ دادن
 3. مهسا کلهر
  مهسا کلهر گفتند که :

  سلام
  صرفا این آموزش گرامر برای آشنایی کافیه و بدون ادامه مطلب و آموزش های بیشتر بازدهی لازم رو نداره… منتظر آموزش های بیشتر هستیم

  پاسخ دادن
  • سعید
   سعید گفتند که :

   با درود
   تدریس خصوصی اسپانیایی در موسسه پروژه پایا به صورتی کاملا آکادمیک و برنامه ریزی شده صورت میگیرد و تاکنون نتایج بسیار مثیتی به همراه داشته است. شما هم میتوانید با شرکت در این کلاس ها به همان نتایج دست پیدا کنید.

   پاسخ دادن
  • سعید
   سعید گفتند که :

   با سلام
   با تشکر از شما
   امیدواریم از مطالب جدیدی که گزیده ای نکات کلاس های تدریس خصوصی انگلیسی و کلاس های تدریس خصوصی اسپانیایی هستند و همینطور مطالب مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاله دکتری که به زودی در سایت قرار میگیرند نیز استفاده کنید.

   پاسخ دادن

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *